Na margo prekladu

 

Poznámky k slovenským prekladom Ostrovského komédie Les.

Alexander Nikolajevič Ostrovskij napísal hru Les v roku 1871. Jej prvý preklad do slovenčiny vznikol na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia. Dovedna existuje sedem prekladov tohto dramatického textu z ruštiny do slovenčiny.

Dva preklady Ostrovského hry vytvorili tvorcovia priamo pre potreby inscenácie – dramaturg Martin Porubjak a režisér Vladimír Strnisko preložili hru pre inscenáciu v Divadle na korze (1971) a Ján Laca pripravil preklad1 pre inscenáciu v Krajovom divadle v Nitre (1971).

Tvorcovia prvej slovenskej inscenácie Les v roku 1931 použili preklad Hany Ruppeldtovej. Knižne vyšli preklady Mila Oravana (tlačou 1954) a Mila Urbana (tlačou 1964), ktoré však inscenátori nikdy nepoužili. Hoci to v žiadnej literárnovednej publikácii nie je explicitne uvedené, všetky indície nasvedčujú, že Milo Oravan je málo používaný pseudonym Mila Urbana. V rokoch 1948 až 1956 Urban nemohol publikovať a známy je jeho mimoriadny vzťah k rodisku, Orave.2

Pri skúmaní slovenských inscenácií Lesa a ich textových východísk sme v zbierkach Divadelného ústavu našli tiež rovnomennú hru, pri ktorej nie je uvedený prekladateľ. Hru vydalo Československé divadelné a literárne zastupiteľstvo Bratislava bez vročenia a ďalších údajov. Text sa odlišuje od všetkých ostatných dostupných, nejde teda len o prepis niektorého z existujúcich prekladov. Bližšie identifikovanie tohto vydania ostáva výzvou pre literárnych a divadelných vedcov.

Zatiaľ posledný preklad hry Les vytvoril prekladateľ Ján Ferenčík. Text vyšiel po prvýkrát v roku 1975 a použili ho štyri inscenačné tímy. Ako jediný3 preložil Ferenčík hru pod názvom Hora.

Hoci podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka môžeme lexikálne jednotky „les“ a „hora“ považovať aj za synonymá (rovnoznačné slová), predsa len pri podrobnejšej sémantickej analýze pozorujeme na úrovni lexikálneho významu isté odlišnosti: hora je „vrch (obyč. porastený stromami)“4 a les „väčší súvislý porast listnatých al. ihličnatých stromov.“5 Rozdielne špecifikačné sémy poskytujú čitateľovej predstavivosti rozličný impulz.6

Jednotlivé slovenské preklady sa líšia napríklad aj rozdielnym prepisom alebo prekladom mien dramatických postáv. Najvýraznejšie je to pri ústredných postavách dvoch potulných komediantov. V preklade Mila Oravana a preklade neznámeho autora sú to Gennadij Nešťastný a Arkadij Šťastný. Ostatní prekladatelia použili preklad Gennadij Nešťastlivcev a Arkadij Šťastlivcev.

Preklady sa rôznia nielen kvôli dobovej norme spisovného jazyka, ale často môžeme naraziť aj na významové odtiene, ktorými sa odlišujú. Ako príklad sme vybrali úryvok z jedného z dialógov. Zaujímavý je aj preto, že obsahuje frazeologickú jednotku, ktorú jednotliví prekladatelia a prekladateľka preložili rozdielne.7

V treťom dejstve Nešťastlivcev opisuje Šťastlivcevovi spôsob života Gurmyžskej a vysvetľuje mu, prečo ho musí tetuške predstaviť ako svojho lokaja.

Replika v origináli: „Ты не подумай, братец, что я гнушаюсь своим званием. А неловко, братец; дом такой: тишина, смирение. А ведь мы с тобой почти черти, немного лучше. Сам знаешь: скоморох попу не товарищ.“8

Hana Ruppeldtová: „Bratku, nemysli si, že sa hanbím za svoje povolanie. Ale domácnosť je tu taká tichá, pokojná. A my sme ako čerti; no trochu lepší. Sám dobre vieš: pajác nemôže byť kňazovi kamarátom.“9

Neznámy prekladateľ: „A aby si si nemyslel, že sa za svoje povolanie hanbím. Ale vieš, do tohto domu to akosi nepasuje. Ticho je tu ako v kostole, žije a tu v bázni božej, a sám dobre vieš, blázon pri popovi je ako päsť na oko.“10

Milo Oravan: „A aby si si nemyslel, že sa za svoje povolanie hanbím. Ale vieš, do tohto domu to akosi nepasuje. Tu je ticho, pokoj, a my dvaja o máločo lepší od čerta. Veď sám dobre vieš, že blázon a pop - to nie je dobrý pár.“11

Milo Urban: „A aby si si nemyslel, že a za svoje povolanie hanbím. Lenže vieš, do tohto domu to akosi nepasuje. Všade ticho, pokoj, a my dvaja sme o máločo lepší od čerta. Veď sám dobre vieš, že blázon a pop – to nie je dobrý pár.“12

Vladimír Strnisko a Martin Porubjak: „Nemysli si, že sa hanbím za svoje povolanie. Len je to trápne, taký dom je to: ticho, pokora. A my dvaja sme od čerta nie oveľa lepší. Sám dobre vieš, že komediant (kaukliar) nie je popovi priateľ.“13

Ján Ferenčík: „Nemysli si, braček, že sa mi bridí vlastné povolanie. Len sa cítim trápne; vidíš, aký je tento dom: pokora, tíšina. A my dvaja sme len o máličko lepší ako čerti. Dobre vieš, že pop a komediant sa spolu neznesú.“14

Ján Ferenčík v úprave Ľubomíra Vajdičku a Štefana Havlíka: „Nemysli si, že sa mi bridí vlastné povolanie. Len sa cítim trápne; vidíš, aký je tento dom: pokoj a tíš. A my dvaja sme len máličko lepší ako čerti. Dobre vieš, že herec a kňaz ako ruža a mráz.“15

Ján Ferenčík v úprave Lukáša Brutovského a Miroslava Dacha: „Nemysli si, že sa mi moje povolanie hnusí. Ale cítim sa trápne; vidíš ten dom: ticho, pokora. A my dvaja sme diabli.“16

Vzhľadom na počet uvedení tejto menej populárnej Ostrovského hry možno označiť počet prekladov do slovenčiny za vysoký. Veríme, že náš DVD projekt bude inšpiráciou i pre ďalších divadelných a literárnych výskumníkov, translatológov či rusistov. Dosiaľ totiž neexistuje analýza prekladov hry Les do slovenského jazyka.

 

Autorka textu: Lenka Dzadíková

 

 

1 V tomto prípade je však možné, že nejde o pôvodný Lacov preklad z ruštiny. Hosťujúci český režisér Miloš Hynšt naštudoval hru Les najprv v troch českých divadlách a následne v Krajovom divadle v Nitre. Je teda pravdepodobné, že do nitrianskeho divadla prišiel s vlastnou, už existujúcou úpravou. Ján Laca pravdepodobne prekladal Hynštovu úpravu prekladu Sergeja Machonina z češtiny do slovenčiny.

 

2 Pod menom Oravan nachádzame v rôznych databázach už len jednu aktivitu – Milan Oravan preložil Beumarchaisovu hru Figarova svadba, ktorú na konci roka 1949 uviedlo Slovenské národné divadlo. Oslovili sme viaceré literárnovedné pracoviská, nikde nám však domnienku, že Milo Oravan je pseudonym Mila Urbana nevedeli potvrdiť, táto informácia sa nenachádza ani v žiadnom z publikovaných slovníkov autorov. Usudzujeme teda, že ide o istý literárno-historický objav. Ostáva tu priestor na detailné porovnanie dvoch prekladov Mila Urbana, ktoré vyšli s desaťročným odstupom.

 

3 Nielen slovenskí prekladatelia a prekladateľka použili výlučne preklad Les, ani v českej prekladateľskej tradícií nenachádzame iné znenie.

 

4 Krátky slovník slovenského jazyka. 2. uprav. vyd. Bratislava : Veda, 1989. ISBN 80-2240003-3, s. 120.

 

5 Krátky slovník slovenského jazyka. 2. uprav. vyd. Bratislava : Veda, 1989. ISBN 80-2240003-3, s. 180.

 

6 Aj bard slovenskej poézie Pavol Országh Hviezdoslav pokladal za dôležité pozdraviť vo svojej známej lyricko-epickej skladbe Hájnikova žena osobitne hory aj lesy: „Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás!“ (Pozri: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/18/Hviezdoslav_Hajnikova-zena/1)

 

7 Preklad Jána Lacu (inscenácia v Krajovom divadle v Nitre) a úpravu Romana Poláka (inscenácia v Divadle ASTORKA Korzo '90 v Bratislave) neuvádzame. V inscenačných textoch sa tieto vety vôbec nenachádzajú.

 

8 Ty ne podumaj, bratec, čto ja gnušajus´ svojim zvanijem. A nelovko, bratec; dom takoj: tišina, smirenije. A veď my s toboj počti čerti, nemnogo lučše. Sam znaješ: skomoroch popu ne tovarišč.

 

9 OSTROVSKIJ, A. N. Les. Preložila Hana Ruppeldtová. [Bratislava : SND], [s.a.], s. 35., str.35 textu Dokument sa nachádza v knižnici Divadelného ústavu Bratislava.

 

10 OSTROVSKIJ, A. N. Les. Bratislava : Československé divadelné a literárne zastupiteľstvo, [s.a.], s. 51. Dokument sa nachádza v knižnici Divadelného ústavu Bratislava.

 

13 OSTROVSKIJ, A. N. Les. Preložili Martin Porubjak a Vladimír Strnisko. [Bratislava : DnK], [s.a.], s. 44. Dokument sa nachádza v knižnici Divadelného ústavu Bratislava.

 

15 OSTROVSKIJ, A. N. Les. [Prevzaté predstavenie z Divadla SNP v Martine.] Videozáznam. Réžia divadelnej inscenácie: Ľ. Vajdička. Televízna réžia: I. Petrovický. Bratislava : Československá televízia, 1982. 120 min. Zdroj: Audiovizuálne fondy a zbierky Divadelného ústavu v Bratislave.

 

 

Hore