Na margo používania

 

Nový výskumný projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média. Užívateľsky atraktívnou formou DVD prinášame cenný archívny, múzejný a dokumentačný materiál o slovenskom profesionálnom divadle. Naším cieľom je sprostredkovať čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií. Zamerali sme sa na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Pavla Országha Hviezdoslava Herodes a Herodias, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali deväťkrát na našich profesionálnych javiskách.

Na prvú horizontálnu lištu sme umiestnili tri východiskové záložky. Prvé dve záložky sa rolujú do stĺpca s rozšírenou ponukou, v ktorej používateľ nájde základné i súhrnné fakty o projekte. Záložka nazvaná Sprítomňovanie divadelnej minulosti objasňuje vznik a zámer projektu ako i postupy spracovávania archívnych a dokumentačných materiálov. Okrem všeobecných cieľov projektu ponúka (v priečinku Inscenácie drámy Herodes a Herodias) analytickú štúdiu o inscenačnej tradícii sledovaného diela, prehľadnú tabuľku tvorcov a účinkujúcich vo všetkých inscenáciách ako i priame prepojenie na konkrétne inscenácie. Súčasťou prvej záložky je tiež filmový bonus zachytávajúci posledné javiskové spracovanie Hviezdoslavovej tragédie z roku 2009.
Druhá horizontálna záložka je venovaná životu a dielu najvýznamnejšieho slovenského básnika a jeho tragédii Herodes a Herodias. Text drámy sme sprístupnili v dvoch formách – ako plnotextovú zdigitalizovanú verziu (voľne dostupnú na internete) a v podobe režijnej knihy Janka Borodáča. Aby sa používateľ zoznámil nielen so samotným textom, ale aj s pozadím jeho vzniku a následnou reflexiou, pripravili sme záložku Pavol Országh Hviezdoslav v kritike a spomienkach. Spojeniu básnika s divadlom je venovaný posledný vertikálny priečinok, do ktorého sme umiestnili najmä fotografie a skeny osobnej korešpondencie.
Najdôležitejšou zložkou DVD je posledná záložka naplnená jednotlivými inscenáciami nazvaná Inscenácie drámy Herodes a Herodias na slovenských profesionálnych javiskách, ktorá sa roluje do deviatich blokov označených rokmi. Po vyznačení ktoréhokoľvek roku sa používateľovi otvorí vertikálne členená záložka klasifikovaná podľa sprístupňovaných dokumentov. Východiskom ku každej inscenácii je Sprievodca inscenáciou – komentované „čítanie“ inscenácie s farebne vymedzenými aktívnymi linkami, cieľom ktorého je sprevádzať používateľa inscenáciou, ozrejmiť kultúrno-spoločenské podhubie jej vzniku, upozorniť na kritické ohlasy a podať základné informácie o jej výslednom tvare. Ku kvantitatívne najbohatším zaraďujeme záložky Fotografie, Dokumenty k inscenácii a Bibliografia, v ktorých používateľ nájde nespočetné množstvo čiernobielych i farebných fotografií a autentický dobový materiál spojený s inscenáciou (ohlasy, recenzie, štúdie, bulletiny, plagáty, inscenačné texty, denníky tvorcov). Súčasťou inscenácií, ktoré vznikli po roku 1955 sú priečinky s audiovizuálnymi nahrávkami. V nich pamätníci – tvorcovia jednotlivých inscenácií – spomínajú nielen na tvorivý proces a javiskových kolegov, ale často sa zamýšľajú aj nad zmyslom a poslaním inscenácie i divadelného umenia vôbec.

Predkladané DVD integruje archívny a dokumentačný materiál, opisy jednotlivých inscenácií a spomienkové audiovizuálne nahrávky. Je určené čo najširšiemu okruhu používateľov s cieľom preniesť divadelnú minulosť do prítomnosti formou moderného média.
Nosič funguje ako uzavretá html aplikácia, aby jej ovládanie bolo prehľadné a jasné všetkým, ktorí pracujú s internetom. Na jeho prehratie sa vyžadujú tieto parametre: DVD-ROM; internetový prehliadač Internet Explorer 8 (alebo novší), Mozilla Firefox 3. 0. 1 (alebo novší), Safari 3. 1 (alebo novší), Google Chrome 10; prehrávač filmov mp4; RAM 512 a viac. V niektorých textoch sa nachádzajú priame odkazy na internetové stránky, ktoré možno sledovať vtedy, pokiaľ je počítač aktuálne pripojený na internet.

 

Koncepcia DVD Juliana Beňová
Autori textov Juliana Beňová, Anna Grusková, Karol Mišovic, Zuzana Šnircová
Filmový bonus Anna Grusková
Audiovizuálne záznamy Anna Grusková, Karol Mišovic, Marek Godovič, Miroslav Zwiefelhofer
Odborná a technická spolupráca Viera Helbichová, Katarína Kunová, Anna Zajacová
Fotografie Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu, Múzeum Divadelného ústavu, SND Bratislava, SKD Martin, ŠD Košice, DAB Nitra
Fotografie na obale © Jaroslav Barák, Andrej Čanecký, Pavol Dřízhal, Gejza Podhorský, Kamil Vyskočil; Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu
Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

Grafický dizajn with love by Milk
Programovanie with love by Milk

 

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto DVD sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov, vydavateľa a spoluvydavateľov.


Vydavateľ urobil všetky kroky smerujúce k zisteniu autorov použitých diel a k získaniu ich súhlasu na použitie. V prípade, ak ste nositeľmi autorských práv k niektorému z použitých diel, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na vydavateľa.

 

Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu

Hore