Na margo používania

Nový výskumný projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média. Užívateľsky atraktívnou formou DVD prinášame cenný archívny, múzejný a dokumentačný materiál o slovenskom profesionálnom divadle. Naším cieľom je sprostredkovať verejnosti čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií. Zamerali sme sa na inscenačnú tradíciu komédie Les z pera významného ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali sedemkrát na našich profesionálnych javiskách.

Na prvú horizontálnu lištu sme umiestnili tri východiskové záložky. Prvé dve záložky sa rolujú do stĺpca s rozšírenou ponukou, v ktorej používateľ nájde základné i súhrnné fakty o samotnom projekte ako aj informácie o živote a tvorbe Alexandra Nikolajeviča Ostrovského a o komédii Les. Prvá záložka nazvaná Sprítomňovanie divadelnej minulosti objasňuje vznik a zámer projektu ako i postupy spracovávania archívnych a dokumentačných materiálov. Okrem všeobecných cieľov projektu ponúka v priečinku Inscenácie komédie Les prehľadnú tabuľku tvorcov a účinkujúcich vo všetkých inscenáciách ako aj priame prepojenie na konkrétne inscenácie.

Druhá horizontálna záložka je venovaná životu a tvorbe Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, jedného z najvýznamnejších ruských dramatikov a jeho komédii Les. Text drámy sme sprístupnili v dvoch formách – v ruskom origináli ako plnotextovú digitalizovanú verziu (voľne dostupnú na internete) a ako textovú podobu v slovenskom preklade Jána Ferenčíka. Aby sa používateľ zoznámil nielen so samotným dielom, ale aj s kritickou reflexiou tvorby ruského dramatika, pripravili sme záložku Alexander Nikolajevič Ostrovskij v kritike a spomienkach. Spojeniu dramatika so slovenským divadlom je venovaný posledný vertikálny priečinok, do ktorého sme umiestnili kritické ohlasy na Ostrovského dielo v slovenskej teatrológii a odkaz na múzejné zbierky venované jeho životu a tvorbe.

 

Najdôležitejšou zložkou DVD je posledná záložka naplnená jednotlivými inscenáciami nazvaná Inscenácie komédie Les na slovenských profesionálnych javiskách, ktorá sa roluje do siedmich blokov označených rokmi. Po vyznačení ktoréhokoľvek roku sa používateľovi otvorí vertikálne členená záložka klasifikovaná podľa sprístupňovaných dokumentov. Východiskom ku každej inscenácii je Sprievodca inscenáciou – komentované „čítanie“ inscenácie s farebne vymedzenými aktívnymi linkami, cieľom ktorého je sprevádzať používateľa inscenáciou, ozrejmiť kultúrno-spoločenské podhubie jej vzniku, upozorniť na kritické ohlasy a podať základné informácie o jej výslednom tvare. Ku kvantitatívne najbohatším zaraďujeme záložky Fotografie, Dokumenty k inscenácii Bibliografia, v ktorých používateľ nájde nespočetné množstvo čiernobielych i farebných fotografií a autentický dobový materiál spojený s inscenáciou (ohlasy, recenzie, odborné štúdie, interné hodnotenia, bulletiny, plagáty, inscenačné texty, denníky tvorcov). Súčasťou inscenácií, ktoré vznikli po roku 1971 sú priečinky s audiovizuálnymi nahrávkami. V nich pamätníci – tvorcovia jednotlivých inscenácií – spomínajú nielen na tvorivý proces a javiskových kolegov, ale často sa zamýšľajú aj nad zmyslom a poslaním inscenácie i divadelného umenia vôbec. Nesmierne vzácne sú aj audiovizuálne nahrávky samotných inscenácií. Vďaka ústretovosti divadiel a pracovníkom nášho archívu sme do poslednej záložky pod názvom Audiovizuálny záznam inscenácie (pri rokoch 1971 (Krajové divadlo v Nitre), 1997 a 2014) umiestnili ukážky z inscenácií, ktoré významnou mierou dokresľujú celkový obraz rekonštruovanej inscenácie. Pohľad na konkrétne obrazy a výstupy umožní používateľovi konfrontovať odborný výskum s vlastnými estetickými zážitkami a hodnotovými kritériami a zároveň robí predkladané DVD hodnotnejším a používateľsky atraktívnejším.

 

Predkladané DVD integruje archívny a dokumentačný materiál, opisy jednotlivých inscenácií a spomienkové audiovizuálne nahrávky. Je určené čo najširšiemu okruhu používateľov s cieľom preniesť divadelnú minulosť do prítomnosti formou moderného média.

Nosič funguje ako uzavretá html aplikácia, aby jej ovládanie bolo prehľadné a jasné všetkým, ktorí pracujú s internetom. Na jeho prehratie sa vyžadujú tieto parametre: DVD-ROM; internetový prehliadač Internet Explorer 8 (alebo novší), Mozilla Firefox 3. 0. 1 (alebo novší), Safari 3. 1 (alebo novší), Google Chrome 10; prehrávač filmov mp4; RAM 512 a viac. V niektorých textoch sa nachádzajú priame odkazy na internetové stránky, ktoré možno sledovať vtedy, pokiaľ je počítač aktuálne pripojený na internet.

 

Koncepcia DVD © Juliana Beňová

Autori textov © Juliana Beňová, Lenka Dzadíková, Anna Grusková, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Karol Mišovic

Audiovizuálne záznamy © Martina Sľúková, Kristína Schnirzová, Marek Godovič, Anna Grusková, Miroslav Zwiefelhofer

Odborná a technická spolupráca Viera Helbichová, Katarína Kunová, Anna Zajacová

Fotografie a dokumenty Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu, Múzeum Divadelného ústavu, SND Bratislava, Divadlo ASTORKA Korzo ´90, SKD Martin, ŠD Košice, DAB Nitra, Moravské zemské múzeum, Slovenská národná galéria

Fotografie na obale Jaroslav Barák, Boleslav Boška, Pavol Dřízhal, Edita Matečíková, Braňo Konečný; Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu

Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

 

Grafický dizajn milk studio

Programovanie milk studio

 

 

Vydavateľ ďakuje všetkým spolupracujúcim inštitúciám za láskavé poskytnutie spracovaných a použitých archívnych materiálov pre študijné a vedecké účely. Prezentácia týchto materiálov na DVD má čisto informatívny charakter. Bez súhlasu majiteľov autorských práv uvedených pri jednotlivých dokumentoch je akékoľvek použitie diela zakázané.

 

Vydavateľ urobil všetky kroky smerujúce k zisteniu autorov použitých diel a k získaniu ich súhlasu na použitie. V prípade, ak ste nositeľmi autorských práv k niektorému z použitých diel, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na vydavateľa.

 

 

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto DVD sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov, vydavateľa a spoluvydavateľov.

Hore