Na margo používania

Výskumný projekt Divadelného ústavu Prítomnosť divadelnej minulosti využíva moderné technológie na prenos archívnych dokumentov prostredníctvom interaktívneho média. Užívateľsky atraktívnou formou DVD prinášame cenný archívny, múzejný a dokumentačný materiál o slovenskom profesionálnom divadle. Naším cieľom je sprostredkovať čo najviac dostupných poznatkov o divadle a jeho dobe, ako aj výsledky teatrologických skúmaní na pozadí modelových inscenácií. Zamerali sme sa na inscenačnú tradíciu vrcholnej drámy Ivana Stodolu Bačova žena, ktorú od vzniku slovenského profesionálneho divadla inscenovali dvanásťkrát na našich profesionálnych javiskách.

Na prvú horizontálnu lištu sme umiestnili tri východiskové záložky. Prvé dve záložky sa rolujú do stĺpca s rozšírenou ponukou, v ktorej používateľ nájde základné i súhrnné fakty o projekte. Záložka nazvaná Sprítomňovanie divadelnej minulosti objasňuje vznik a zámer projektu ako i postupy spracovávania archívnych a dokumentačných materiálov. Okrem všeobecných cieľov projektu v priečinku Sprítomňovanie inscenácií nájdete analytickú štúdiu o inscenačnej tradícii sledovaného diela a v priečinku Inscenácie tragédie Bačova žena prehľadnú tabuľku tvorcov a účinkujúcich vo všetkých inscenáciách ako i priame prepojenie na konkrétne inscenácie.

Druhá horizontálna záložka je venovaná životu a dielu významného slovenského dramatika Ivana Stodolu a jeho tragédii Bačova žena. Text drámy sme sprístupnili vo forme rukopisu samotného autora. Aby sa používateľ zoznámil nielen so samotným textom, ale aj s pozadím jeho vzniku a s kontextom umeleckej tvorby v slovenskom a českom prostredí v sledovanom období, zhromaždili sme k tejto téme široké spektrum materiálov a dokumentov (od súkromnej korešpondencie Ivana Stodolu, cez bohatú fotogalériu až po informácie o televíznej inscenácii Bačova žena).

Najdôležitejší komponent DVD predstavuje posledná záložka naplnená jednotlivými inscenáciami nazvaná Inscenácie tragédie Bačova žena na slovenských profesionálnych javiskách, ktorá sa roluje do ôsmich blokov označených rokmi. Po vyznačení ktoréhokoľvek roku sa používateľovi otvorí vertikálne členená záložka klasifikovaná podľa sprístupňovaných dokumentov. Východiskom ku každej inscenácii je Sprievodca inscenáciou – komentované „čítanie“ inscenácie s farebne vymedzenými aktívnymi linkami, cieľom ktorého je sprevádzať používateľa inscenáciou, ozrejmiť kultúrno-spoločenské podhubie jej vzniku, upozorniť na kritické ohlasy a podať základné informácie o jej výslednom tvare. Ku kvantitatívne najbohatším zaraďujeme záložky Fotografie, Dokumenty k inscenácii a Bibliografia, v ktorých používateľ nájde nespočetné množstvo fotografií a autentický dobový materiál spojený s inscenáciou (ohlasy, recenzie, štúdie, bulletiny, plagáty, scénické a kostýmové návrhy, inscenačné texty, denníky tvorcov). Súčasťou inscenácií, ktoré vznikli po roku 1963 sú priečinky s audiovizuálnymi nahrávkami. V nich pamätníci – tvorcovia jednotlivých inscenácií – spomínajú nielen na tvorivý proces a javiskových kolegov, ale často sa zamýšľajú aj nad zmyslom a poslaním inscenácie i divadelného umenia vôbec.

Predkladané DVD integruje archívny a dokumentačný materiál, opisy jednotlivých inscenácií a spomienkové audiovizuálne nahrávky. Je určené čo najširšiemu okruhu používateľov s cieľom preniesť divadelnú minulosť do prítomnosti formou moderného média. Nosič funguje ako uzavretá html aplikácia, aby jej ovládanie bolo prehľadné a jasné všetkým, ktorí pracujú s internetom. Na jej prehratie sa vyžadujú minimálne tieto parametre: počítač s DVD mechanikou a s pripojením na internet, pričom prezentácia bude zobrazovaná v internetovom prehliadači. Minimálne požiadavky na prehratie nosiča sú: DVD mechanika; internetový prehliadač Microsoft Edge 14 (alebo novší), Mozilla Firefox verzia 51 (alebo novšia), Safari verzia 10 (alebo novšia), Google Chrome verzia 56, alebo novšia; prehrávač filmov mp4; RAM 512 a viac. V niektorých textoch sa nachádzajú priame odkazy na internetové stránky, ktoré možno sledovať len vtedy, pokiaľ je počítač aktuálne pripojený na internet.

Koncepcia DVD Juliana Beňová, Karol Mišovic
Autori textov Juliana Beňová, Katarína Cvečková, Miroslav Dacho, Dária Fojtíková Fehérová, Miloslav Juráni, Lucia Lejková, Karol Mišovic, Martin Timko

Audiovizuálne záznamy Martina Sľúková

Odborná a technická spolupráca Viera Helbichová, Katarína Kunová, Anna Zajacová

Fotografie Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu, Múzeum Divadelného ústavu, DAD Prešov, SND Bratislava, ŠD Košice, Spišské divadlo, MD Žilina

Fotografie na obale © Martin Geišberg, Braňo Konečný, Jozef Vavro, Verejný špecializovaný archív a dokumentácia Divadelného ústavu

Zodpovedná vydavateľka Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu

Grafický dizajn with love by Milk

Programovanie Step2web

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tohto DVD sa nesmie reprodukovať, uchovávať v rešeršných systémoch alebo prenášať akýmkoľvek spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez súhlasu autorov, vydavateľa a spoluvydavateľov.

Vydavateľ urobil všetky kroky smerujúce k zisteniu autorov použitých diel a k získaniu ich súhlasu na použitie. V prípade, ak ste nositeľmi autorských práv k niektorému z použitých diel, prosíme Vás, aby ste sa obrátili na vydavateľa.

 

Hore