Archív divadelnej minulosti

Už niekoľko desaťročí sa Divadelný ústav v Bratislave venuje komplexnému výskumu a dokumentovaniu slovenskej profesionálnej divadelnej kultúry ako aj poskytovaniu informácií vo vzťahu k tejto kultúre. Vo svojej odbornej činnosti systematicky zhromažďuje, vedecky spracováva, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové – archívne, múzejné a dokumentačné – fondy z histórie a súčasnosti slovenského profesionálneho divadla a zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle na Slovensku. Zbierková činnosť sa sústreďuje na rôzne druhy dokumentov, fotografické a propagačné materiály, divadelnú literatúru, periodickú a neperiodickú tlač, nahrávky divadelných inscenácií, scénické a kostýmové návrhy a ďalšie materiály, ktoré sa viažu k histórii i súčasnosti divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku. Takmer všetky spomínané materiály uložené v jednotlivých fondoch a zbierkach klasifikovaných do viacerých skupín prechádzajú v súčasnosti kompletnou informatizáciou a digitalizáciou a ich databázové spracovanie je verejnosti sprístupnené on-line i formou prezenčného denného štúdia. Dokumentačné zbierky, fondy a zbierky Verejného špecializovaného archívu, zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty, audiovizuálne a multimediálne fondy Divadelného ústavu sú prameňom ďalekej i nedávnej divadelnej minulosti a rovnako aj najsúčasnejšej prítomnosti. Poskytujú verejnosti absolútny prehľad o divadelnom dianí na Slovensku a ponúkajú možnosť zoznámiť sa s jeho históriou.

V zbierkach a fondoch Divadelného ústavu sa nachádza nesmierne množstvo materiálu spojeného s inscenáciami, ktoré vznikli na slovenských profesionálnych javiskách. O spomínaných fondoch široká verejnosť často nemá adekvátne informácie a vedomosti, preto jej ich chceme „otvoriť“ a sprostredkovať divadelné umenie formou atypickou pre tento žáner. Fenomén pominuteľnosti divadelného umenia sme si už osvojili, ale stále sa s ním nedokážeme zmieriť. Vieme, že podoba inscenácie a jej pôvodný zmysel sa stratí v čase, nech má akékoľvek množstvo obdivovateľov a priaznivcov. Rozhodli sme sa preto vrátiť „život“ inscenáciám, ktoré síce už dávno zmizli z divadelných plagátov, ale v čase svojho vzniku na javisku rezonovali a značnou mierou zasiahli do histórie slovenského divadelníctva.

Prostredníctvom edície Prítomnosť divadelnej minulosti „zinscenoval“ Divadelný ústav ďalšie z osobitých stretnutí s divadelnou históriou. Vďaka rozsiahlemu rôznorodému archívnemu a dokumentačnému materiálu ako i odbornej činnosti pracovníkov Centra výskumu divadla a Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie vznikli multimediálne DVD, ktoré „sprítomňujú“ divadelnú minulosť pomocou rekonštrukcie a analýz najvýznamnejších inscenácií slovenských divadiel. Naším cieľom je užívateľsky atraktívnou formou DVD sprostredkovať širokej verejnosti archívne a dokumentačné materiály viažuce sa k inscenáciám, ktoré boli niečím osobité, výnimočné. Zároveň chceme používateľom priblížiť proces umeleckej tvorby a tiež jej následnú kritickú reflexiu. Okrem samostatných pohľadov na jednotlivé inscenácie upozorňujeme aj na dobový spoločenský a kultúrny kontext, ponúkame opisy archívnych dokumentov, výsledky teatrologického výskumu a výpovede pamätníkov. Veríme, že ponúknutý dokumentačný materiál umožní používateľovi vytvoriť si vlastný názor na prezentované inscenácie a poskytne mu prostriedky pre vedecké bádanie a štúdium, ako aj pre podrobné zoznámenie sa s činnosťou archívu, dokumentácie a Múzea Divadelného ústavu.

 

Hore